דיון מקדמי בין בעלי הדין לפי התקנות החדשות

על פי תקנות סדר דין האזרחי החדשות (תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ח-2018) נוסף הליך חובה חדש שעל בעלי הדין, המיוצגים בלבד, לקיימו טרם ישיבת קדם המשפט, והוא דיון מקדמי בין בעלי הדין. במילים אחרות, בעלי דין שאינן מיוצגים אינם מחויבים בניהול דיון מקדמי.

מה מטרת הדיון המקדמי בין בעלי הדין?
1. היערכות בעלי הדין לקראת הדיון בתביעה.
2. ליבון יריעת המחלוקת, תיחום וצמצום הפלוגתות תוך גילוי הדדי ושקיפות מירבית.
3. בחינת נקיטת צעדים לייעול ההליך המשפטי, כמו מינוי מומחה מוסכם, הסכמה על ראיות וכדומה.
4. בחינת האפשרות ליישוב הסכסוך מחוץ לבית המשפט כגון: גישור, בוררות.

כך יוצא שבעלי דין חייבים לבחון את האפשרות לפתור את הסכסוך ביניהם באמצעות מנגנון חלופי להליך המסורתי בבית המשפט:
1. דיון מקדמי בין בעלי הדין.
2. חובת התייצבות בפגישת מהו"ת, בה בעלי הדין מחוייבים להתייצב בעצמם (רשאים להתלוות עם עורכי דינם) בה ייבחנו יחד עם המגשר האם ניתן ליישב את הסכסוך ביניהם מחוץ לבית המשפט, באמצעות גישור.

בתום הדיון המקדמי ולא יאוחר מ – 14 ימים לפני המועד שנקבע לישיבת קדם המשפט הראשונה, מחויבים בעלי הדין לדווח לבית המשפט בדבר קיומו ותוכנו של הדיון המקדמי שניהלו. דרך הדיווח שנקבעה היא הגשת טופס 4 שבתוספת הראשונה לתקנות. באין הסכמה לדיווח משותף, יגיש כל בעל דין את הטופס מטעמו.

באחריות בעלי הדין ועורכי דינם לתאם בינם לבין עצמם את המועד לדיון המקדמי בתקופה שהוגדרה.

היכן הדיון מקדמי ממוקם בציר הזמנים החדש לפי התקנות? ראו את המאמר שלנו "הליכים מקדמיים טרם ישיבת קדם משפט ראשונה לפי התקנות החדשות – ציר זמנים"

להתייעצות ראשונית ללא עלות או לקביעת ישיבת גישור  – צרו קשר עכשיו.

מצורף לעיונכם טופס הדיווח לבית המשפט אודות הדיון המקדמי:

טופס 4
(תקנה 36)

דיווח לבית המשפט בדבר הדיון המקדמי (לפי תקנה 36 לתקנות סדר הדין האזרחי)

מספר הליך: _____________________

שם המדווח/ים: _____________

(א)   ביום _______ התקיים ב ___________ דיון מקדמי בהשתתפות הגורמים הבאים:

_______________________________________________________________________.

(ב) בדיון המקדמי הוסכם על צמצום הפלוגתות והמחלוקות העובדתיות בעניינים הבאים וגובשו ההסכמות המפורטות להלן:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ג) פירוט הצעדים שננקטו לצורך צמצום יריעת המחלוקת וייעול ההליך המשפטי (הקדמה של העמדת נושא חוות הדעת, אדם או חפץ, לבדיקה בידי מומחה מטעם הנתבע, מינוי של מומחה מוסכם, הסכמה על ראיות וכדומה):

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ד) פירוט המנגנון החלופי ליישוב סכסוך שהוצע לצורך פתרון המחלוקת.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ה) ביום ________ הוחלפו בינינו המסמכים הנחוצים לצורך ליבון הפלוגתות וליבון המחלוקת. 

_________________

חתימת המדווח/ים

להתייעצות ראשונית ללא עלות או לקביעת ישיבת גישור  – צרו קשר עכשיו.